Revain logoHome Page
duc hoang photo
5 niveau
6 avis
0 karma

Révision le IOTA par duc hoang

Họ có một mã thông báo tuyệt vời đã bắt u cuộc cách mạng trong thị trường…

Họ có một mã thông báo tuyệt vời đã mais u cuộc cách mạng trong thị trường jeton nhưng tại thời điểm đó họ phải tập trung vào dịch vụ xuủt hảt cả. Cá nhân tôi thích dự án này và muốn cung cấp cho họ một bàn tay.


Avantages et inconvénients

  • về mặt công nghệ, chúng vượt xa các dự án khác, chúng có sản phẩm làm việc, sẵn sàng để sử dụng, cho phép thẻ và mật mã ngia sử dụng, giọáng sử dụng, cho phép thẻ và mật mã ngia sử dụng, giọáng hà làng,
  • IOTA là một tài sản o. Nhưng thế giới làm việc của họ là có thật. Vì vậy, nó có thể ảnh hưởng bởi Quy định Crypto.